Dla pracodawców

Dla pracodawców

W czym jest problem?

Miejsce pracy jest uważane za najbardziej oczywiste środowisko do przeprowadzania programów zdrowotnych ze względu na dużą ilość czasu spędzanego w  pracy oraz możliwość wdrożenia i rozwoju zintegrowanego podejścia do szeroko rozumianego zdrowia. Niezwykle ważne jest, abym pracodawcy wiedzieli jakie mają możliwości oraz jakie korzyści mogą przynieść działania mające na celu utrzymanie i rozwijanie zdrowia pracowników.

Jak powinna wyglądać opieka pracodawcy nad zdrowiem pracownika?

Pracodawca powinien zapewnić swoim pracownikom:

  • wykonywanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych przewidzianych w Kodeksie pracy wraz z orzecznictwem lekarskim w tym zakresie,
  • ocenę możliwości wykonywania pracy lub pobierania nauki uwzględniającą stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu pracy lub nauki,
  • monitorowanie stanu zdrowia osób pracujących zaliczanych do grup szczególnego ryzyka, wynikającego z warunków pracy, w tym przekroczeń dopuszczalnych norm czynników szkodliwych lub uciążliwych,
  • wykonywanie badań umożliwiających wczesną diagnostykę chorób zawodowych i innych chorób związanych z wykonywaną pracą,
  • inicjowanie i realizowanie programów promocji zdrowia, a  zwłaszcza profilaktycznych programów prozdrowotnych, wynikających z oceny stanu zdrowia pracujących,
  • informowanie pracowników o  zasadach zmniejszania ryzyka zawodowego,
  • wdrażanie zasad profilaktyki zdrowotnej u  pracowników należących do grup szczególnego ryzyka,
  • tworzenie warunków do prowadzenia rehabilitacji zawodowej,
  • prowadzenie analiz stanu zdrowia pracowników, a  zwłaszcza występowania chorób zawodowych i  ich przyczyn oraz przyczyn wypadków przy pracy.

Na co warto zwrócić szczególną uwagę?

Choroby układu krążenia stanowią pierwszą, przed nowotworami złośliwymi, przyczynę zgonów zarówno w Polsce, jak i na świecie, a wysokie stężenie cholesterolu to najważniejszy modyfikowalny czynnik ryzyka tych chorób. Badania wstępne, okresowe lub kontrolne mają duży potencjał w kontekście ich wczesnego wykrywania.

Czemu warto dbać o zdrowie swoich pracowników?

W wielu krajach szczególną uwagę przykłada się do działań profilaktycznych, podkreślając również ich opłacalność. Wieloośrodkowe badanie przeprowadzone w krajach Europy, Ameryki Północnej i Australii wykazało, że inwestycja 1 EUR w ochronę zdrowia pracujących zwraca się w kwocie 2,2 EUR, a korzyści obejmują zwiększone bezpieczeństwo i lepszy stan zdrowia pracowników. Pracodawcy, inwestując w zintegrowany model ochrony zdrowia i  zwiększenia produktywności, dążą do ograniczenia bezpośrednich wydatków związanych z problemami zdrowotnymi (koszty leczenia) oraz pośrednich – absencji chorobowej i prezenteizmu.

Opieka pracodawców nad zdrowiem pracowników jest najbardziej opłacalną inwestycją, mającą w przyszłości bezpośrednie przełożenie na jakość pracy i osiągnięcia firmy.
Opieka pracodawców nad zdrowiem pracowników jest najbardziej opłacalną inwestycją, mającą w przyszłości bezpośrednie przełożenie na jakość pracy i osiągnięcia firmy.